Artikel 1. Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Vitaliblij bedoeld.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, aanvullende en vervolgopdrachten tussen opdrachtnemer, Margot van Opstal en opdrachtgever.

 

Artikel 3. Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Ik ben slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de beschikbare informatie die bij mij bekend is.

 

Artikel 4. Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

Je je aanmeldt voor een online of offline training, cursus, programma, seminar, retreat, individuele begeleiding / mentoring / coaching of ander product via de website, e-mail, skype, telefonisch of schriftelijk. Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard. Je een (digitaal) product aanschaft via de website.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Ik deel mijn kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten. Met mij gesloten overeenkomsten leiden voor mij tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij ik gehouden ben mijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar maatstaven van het moment van nakomen van mij verlangd kan worden. Mijn begeleiding is geenszins vervanging van reguliere zorg, medicatie of therapie. Wel zal ik me naar beste weten inspannen zodat jij de juiste handvaten hebt om het beste uit mijn diensten en producten te halen. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van het pakket dat je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website bij het aanbod.

 

Artikel 6. Annulering

Annulering van trainingen, cursussen, workshops, retreats, masterclasses, VIP-dagen en andere events.

Deze dien je bij opgave direct te betalen via het online betalingssysteem, tenzij anders overeengekomen. Wanneer een factuur wordt gestuurd, dien je deze uiterlijk 14 dagen na ontvangst te betalen. Annulering zonder opgaaf van reden kan tot 14 dagen na de aanschaf (i.e. boeking via website, email of mondelinge overeenkomst) van een product of dienst.

Annulering van retraites

Ik raad je aan een reis- & annuleringsverzekering af te sluiten en heb ten alle tijden het recht een retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte of overmacht. In dat geval heb je als deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Je hebt als deelnemer geen recht op enige andere vorm van compensatie of schadevergoeding.

Besluit je af te zien van je deelname aan een retraite, dan kan dat tot 14 dagen na aanmelding kosteloos en zonder opgaaf van reden. Annuleer je na 14 dagen en tot drie maanden voor aanvang? Dan wordt 50% van het reeds betaalde bedrag teruggestort of nog in rekening gebracht indien je nog geen 50% van de volledige factuur hebt betaald. Vanaf drie maanden voor aanvang van de retreat is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld terug gegeven. Bij niet tijdige en/of onjuiste betaling heb ik het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat jou echter niet van je betalingsverplichting.

1-op-1

Onder 1-op-1 wordt coaching / mentoring / begeleiding verstaan. Bij annulering van een sessie (live of via skype) binnen 5 werkdagen wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur van de afspraak wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht. Tot 5 werkdagen voor aanvang is verzetten – in overleg – mogelijk en is annulering kosteloos. In geval van een calamiteit kan ik zelf ook de datum van onze afspraak verzetten. Dit laat ik je zo snel mogelijk weten; we maken dan een nieuwe afspraak.

 

Artikel 7. Betaling

Diensten en producten dienen vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Als bij aanvang van een training, cursus, workshop, retreat, masterclass, VIP-dag of andere overdrachtsvorm nog niet is betaald, kan ik je deelname weigeren.

Bij facturering achteraf ontvang ik je betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als betaling uitblijft kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft. 

Door het betalen van de gehele of een gedeelte van de factuur verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 8. Vervanging of verzetten

Als ik door ziekte of overmacht geen training* kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen of de training in overleg te verplaatsen naar een andere datum. Bij onvoldoende deelname kan een trainings- of cursus datum verzet worden. Voor 1-op-1 begeleiding zoek ik geen vervanging maar maak ik in geval van overmacht een nieuwe afspraak met je.

* met training wordt ook bedoeld retreat, intensive, masterclass of andere overdrachtsvorm. 

 

Artikel 9. Overdraagbaarheid

Door jou aangeschafte producten of deelname aan events, cursussen, masterclasses of coaching zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Voorwaarden van deelname

Tijdens een evenement, cursus, retreat, masterclass e.d. dien je je te houden aan de huisregels, procedures, instructies en aanwijzingen van mij of mijn medewerkers. Indien je je hier niet aan houdt of op enige wijze de plezierige deelname van andere deelnemers belemmert, dan kan ik je uitsluiten van verdere deelname en behoud ik het recht om je verdere toegang te ontzeggen. Dit geeft je geen recht op restitutie van de factuur.

 

Artikel 11. Fotograferen en filmen

Tijdens evenementen, cursussen, retreats, masterclasses e.d. kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor promotie- of instructiedoeleinden. Geef van tevoren aan wanneer je niet (herkenbaar) gefotografeerd of gefilmd wenst te worden.

 

Artikel 12. Programma

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen wanneer ik dat noodzakelijk acht.

 

Artikel 13. Gezondheid en veiligheid

Voor je veiligheid dien je je te houden aan alle relevante regels en veiligheidsmaatregelen die gelden op de locatie van het betreffende evenement.

Mijn producten en diensten zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke en spirituele ontwikkeling, en vervangen niet de diensten en/of behandeling van een arts, psycholoog, psychiater, of medicatie. Indien je onder behandeling bent van een arts of andere hulpverlener, is het jouw verantwoordelijkheid om deze in kennis te stellen en te overleggen over het volgen of afnemen van mijn diensten. Voor de gevolgen van stopzetting van behandeling of medicatie ben ik niet aansprakelijk.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Als deelnemer blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden etc. Zowel ik noch de locatie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen anders dan als resultaat van onze nalatigheid of niet nakomen van afspraken.

De locaties kies ik met zorg en aandacht uit. Als je deelneemt verwacht ik dat je de locatie en omgeving behandeld, zoals je eigen huis. Eventuele schade die je toebrengt wordt op de veroorzaker verhaald. Je bent aansprakelijk voor door jou toegebrachte schade aan, in of om de locatie.

​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.

De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 15. Klachten

Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 16. Derden

Personen die geen partij zijn in deze Algemene Voorwaarden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 17 Intellectueel eigendom

Het materiaal dat gebruikt wordt in (online) trainingen of programma’s, zoals werkboeken, hand-outs, templates en dergelijke, heb ik zelf ontwikkeld; het intellectuele eigendom ligt dus bij mij. De materialen die verstrekt worden zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website mogen niet worden verspreid of vermenigvuldigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Ik streef ernaar de materialen uit online programma’s levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 18. Geheimhouding 

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik je persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 19. Overig

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 20. Geschillen

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden

Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.