ALGEMENE VOORWAARDEN

VitaliBlij voert opdrachten uit bij uiteenlopende opdrachtgevers. Daar VitaliBlij veel waarde hecht aan een gedegen advies en een correcte uitvoering van de opdrachten, vormen eenduidige ‘spelregels’ de basis voor een succesvolle samenwerking. Deze algemene voorwaarden staan hieronder beschreven en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.


1. Algemeen

1.1 Op alle rechtsverhoudingen van VitaliBlij met haar opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Als door de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd, dan gelden deze slechts voor zover zij in overeenstemming zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Voor zover dit niet het geval is, worden de algemene voorwaarden van de opdrachtgever door VitaliBlij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de onderhavige algemene voorwaarden, zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door VitaliBlij. Deze afwijkingen en/of aanvullingen gelden dan uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt.
1.4 Indien bepalingen in deze voorwaarden nietig, vernietigd of anderszins onverbindend of onwerkbaar zijn, dan tast dit de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet aan. In dat geval is de opdrachtgever verplicht om met VitaliBlij een nieuwe bepaling overeen te komen die qua doel en strekking zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.

2. Contractspartijen, opdracht

2.1 De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd. In geval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als de opdrachtgever. In dat geval of in geval er twee of meer opdrachtgevers zijn, is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan VitaliBlij toekomt ter zake van vergoeding, honorarium, kosten, BTW, incassokosten, rente en dergelijke ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
2.2 De opdrachtnemer is VitaliBlij. Alle opdrachten worden beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon die aan haar is verbonden, zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404, en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
2.3 VitaliBlij geeft zonodig aan welke aan haar verbonden perso(o)n(en) wordt/worden aangewezen om de opdracht uit te voeren. VitaliBlij is gerechtigd om daar verandering in aan te brengen, waarbij de kwaliteit van de geleverde expertise zal blijven gewaarborgd, en geen kostenverhoging zal optreden.
2.4 Alle offertes van VitaliBlij zijn vrijblijvend en gelden, tenzij het tegendeel schriftelijk door VitaliBlij wordt gemeld, gedurende 30 dagen na hun dagtekening. De opdracht komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever de offerte van VitaliBlij schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever de offerte mondeling accepteert, dan zal VitaliBlij dit schriftelijk bevestigen waarbij deze schriftelijke bevestiging geacht wordt de inhoud van hetgeen is overeengekomen juist weer te geven.
2.5 De opdracht omvat al hetgeen tussen VitaliBlij en de opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, alsmede de wijzigingen die in overleg worden aangebracht en datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.
2.6 De opdracht zal worden uitgevoerd (waar nodig) in goed overleg met de opdrachtgever, doch overigens vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.
2.7 VitaliBlij neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Het behalen van een bepaald (goed) resultaat kan nimmer worden gegarandeerd. VitaliBlij voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit en overeenkomstig de gedragsregels in de geldende Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen.
2.8 De opdrachtgever dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan VitaliBlij verstrekte gegevens en informatie. VitaliBlij is niet verplicht tot zelfstandige controle van deze gegevens, ook niet indien zij van – al dan niet deskundige – derden afkomstig zijn. De offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van de opdracht, en al hetgeen ter uitvoering daarvan is overeengekomen, wordt mede daarop gebaseerd.
2.9 De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen in een daartoe door VitaliBlij ontworpen gegevensbestand. VitaliBlij zal daarbij handelen conform een reglement dat is opgesteld in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2.10 Indien VitaliBlij een verplichting niet, niet tijdig, of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een niet aan VitaliBlij toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken (waaronder ziekte of technische problemen met betrekking tot het instrumentarium), wordt de verplichting opgeschort tot het moment dat VitaliBlij alsnog in staat is om deze op correcte wijze na te komen. Hierbij kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.


3. Duur, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de opdracht

3.1 De opdracht duurt zolang als uit haar aard voortvloeit. Genoemde termijnen zijn indicatief en niet bindend. Indien VitaliBlij haar werkzaamheden niet tijdig afrondt, dan wel anderszins tekortschiet, dient de opdrachtgever VitaliBlij schriftelijk in gebreke te stellen en haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn te gunnen, waarbinnen alsnog moet worden nagekomen. De enkele overschrijding daarvan brengt VitaliBlij niet in verzuim.
3.2 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden dienen uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal VitaliBlij dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal VitaliBlij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.
3.3 De opdracht kan door VitaliBlij – zonder opzegtermijn – worden opgezegd indien de opdracht niet (meer) kan worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en de eventuele later overeengekomen nadere opdrachtspecificaties.
3.4 De opdrachtgever kan de opdracht eveneens voortijdig beëindigen, doch dient daarbij een opzegtermijn aan te houden van één maand bij opdrachten met een doorlooptijd van twee maanden of meer, c.q. van twee weken, bij een doorlooptijd van minder dan twee maanden.
3.5 Over genoemde opzegtermijn zal de opdrachtgever aan VitaliBlij de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, welke tenminste pro rata gelijk is aan de vergoeding die aan VitaliBlij verschuldigd is over de periode dat de opdracht voorafgaande aan de opzegging heeft geduurd, ongeacht of door VitaliBlij gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen, werkzaamheden zijn verricht.
3.6 VitaliBlij is bevoegd om in plaats van de hierboven in lid 5 genoemde vergoeding de eventueel nog te verrichten werkzaamheden geheel in rekening te brengen, alsmede 50% van de vergoeding voor de niet verrichte werkzaamheden, die bij een normale voltooiing van de opdracht, naar de raming van VitaliBlij, nog zouden zijn verricht.
3.7 Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surséance van betaling aanvraagt of hierop de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, heeft de andere partij het recht de opdracht terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn.

 

4. Inschakeling derden namens de opdrachtgever

4.1 VitaliBlij is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de opdrachtgever (d.w.z., ook buiten ‘onderaanneming’), diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt dan zal zij de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
4.2 Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is VitaliBlij toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4.3 VitaliBlij is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.
4.4 De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met VitaliBlij.

5. Facturering en betaling

5.1 De overeen te komen vergoeding is in principe belast met BTW. Eventuele andere belastingen c.q. heffingen die zijn verschuldigd worden door VitaliBlij aan de opdrachtgever doorbelast.
5.2 Indien en voor zover de hoogte van de vergoeding niet uitdrukkelijk is overeengekomen, is de opdrachtgever de bij VitaliBlij gebruikelijke vergoeding verschuldigd.
5.3 De opdrachtgever dient de betaling van de door VitaliBlij uitgereikte factuur zonder aftrek, korting of verrekening te verrichten binnen de overeengekomen termijn die, indien niet anders is bepaald, 14 dagen na de dagtekening van de factuur, beloopt. De betaling dient plaats te vinden in Euro door middel van overschrijving naar de door VitaliBlij aan te wijzen bankrekening.
5.4 De door VitaliBlij na het voltooien c.q. beëindigen van de opdracht eventueel verleende nazorg zal, tenzij anders overeengekomen, separaat in rekening worden gebracht, op uurbasis tegen een vooraf vastgesteld tarief.
5.5 De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn gebaseerd op digitale verzending van documentatie (zoals offerte, factuur en rapportages). Doch niet de reis- en verblijfkosten, evenmin als de kosten verbonden aan printen en per post verzenden van documentatie.
5.6 Alle tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn exclusief eventuele accommodatie- en cateringkosten voor sessies/workshops/besprekingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.7 Alle geoffreerde c.q. overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting, ongeacht of deze onbelast dan wel belast zijn. Indien geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht, doch de vergoeding achteraf toch belast blijkt te zijn, is de opdrachtgever alsnog de over de vergoeding te berekenen omzetbelasting direct verschuldigd na uitreiking door VitaliBlij van een daartoe bestemde factuur.
5.8 Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij VitaliBlij schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum. Het indienen van bezwaar schorst de betalingsverplichting niet. De juistheid van de facturen van VitaliBlij staat vast behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
5.9 Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 5 lid 3 genoemde termijn betaalt, raakt hij, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn wordt de opdrachtgever de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle overige schade die VitaliBlij daardoor lijdt.
5.10 Zodra de opdrachtgever in verzuim raakt, worden tevens alle overige vorderingen, die VitaliBlij op hem heeft, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de opdrachtgever ook over die vorderingen de in het vorige lid bedoelde rente verschuldigd.
5.11 Daarnaast is de opdrachtgever aan VitaliBlij de werkelijk door VitaliBlij gemaakte kosten in en buiten rechte verschuldigd met een minimum van € 250,-. De opgave van VitaliBlij daarvan staat, behoudens te leveren tegenbewijs door de opdrachtgever tussen partijen vast.
5.12 In het geval de opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt gegeven zijn zij hoofdelijk jegens VitaliBlij tot betaling gehouden.
5.13 VitaliBlij heeft het recht om, indien en zolang de opdrachtgever in verzuim verkeert om aan VitaliBlij te betalen, alle stukken die op de (uitvoering van) de opdracht betrekking hebben, waaronder begrepen de stukken die van de opdrachtgever afkomstig zijn, onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt.
5.14 VitaliBlij is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen met de opdrachtgever op te schorten, althans al dan niet na opschorting de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit onverminderd andere rechten die uit deze overeenkomst en/of de wet volgen.
5.15 VitaliBlij behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. VitaliBlij kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen.
5.16 VitaliBlij behoudt zich het recht voor om haar tarieven jaarlijks te indexeren aan de hand van het door CBS te publiceren prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening. De opdrachtgever wordt door VitaliBlij uiterlijk aan het begin van het kalenderjaar op de hoogte gebracht van de tariefwijzigingen.


6. Annulering

6.1 Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is slechts schriftelijk mogelijk en conform de voorwaarden (termijn(en) en vergoeding(en)) zoals aangegeven in de offerte van VitaliBlij.
6.2 Tenzij anders in de offerte is overeengekomen houdt de annuleringsregeling in dat tot en met de 28e dag vóór aanvang van de opdracht de annulering kosteloos kan plaatsvinden. Indien annulering plaatsvindt in het tijdvak vanaf de 28e tot en met de 14e dag vóór aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Indien annulering later, aldus binnen 14 dagen, plaatsvindt, is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
6.3 Bovenstaande vergoeding is niet verschuldigd indien de opdrachtgever met instemming van VitaliBlij de opdracht verplaatst naar een andere datum en VitaliBlij door die verplaatsing geen schade lijdt.
6.4 Bovenstaande annuleringsregeling komt ook te vervallen indien opdrachtgever voor de gereserveerde datum een alternatieve opdracht beschikbaar heeft. Voorwaarden hierbij zijn dat VitaliBlij geen extra inspanning ten behoeve van de vervangende opdracht behoeft te leveren, dat de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht en dat de vervangende opdracht een vergelijkbare omvang en honorarium kent.
6.5 Voor internetinschrijvingen (-aankopen) geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen die geldt voor koop op afstand. Binnen de bedenktijd kan de aankoop kosteloos worden geannuleerd.
6.6 VitaliBlij heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van het werk te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie binnen een maand van het volledige aan VitaliBlij betaalde bedrag voor dat deel van de opdracht waar de annulering betrekking op heeft, mits betaling door opdrachtgever reeds had plaatsgevonden.


7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van VitaliBlij voor door de opdrachtgever te lijden schade die voortvloeit uit of verband houdt met de tussen partijen gesloten overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door VitaliBlij afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag dat op grond van de polisvoorwaarden voor rekening komt van VitaliBlij.
7.2 VitaliBlij is niet aansprakelijk indien en voor zover de schade is veroorzaakt doordat de opdrachtgever de door VitaliBlij mondeling en/of schriftelijk verstrekte adviezen niet althans niet tijdig, volledig en/of naar behoren heeft opgevolgd.
7.3 De opdrachtgever vrijwaart VitaliBlij voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de door de opdrachtgever aan te leveren kandidaten.
7.4 Wanneer door VitaliBlij overeenkomstig artikel 4 van deze algemene voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld, dan zal VitaliBlij als zij dit wenselijk acht hierover overleggen met de opdrachtgever. VitaliBlij is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
7.5 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen kan niet aan VitaliBlij worden toegerekend als VitaliBlij geen schuld heeft aan de tekortkoming en de tekortkoming noch krachtens de wet, rechtshandeling of volgens de verkeersopvattingen voor haar rekening komt. VitaliBlij is noch jegens de opdrachtgever, de door de opdrachtgever aan te leveren kandidaten en/of iedere andere derde die bij (de uitvoering van) de opdracht is betrokken aansprakelijk voor de (in)directe schade die wordt geleden als gevolg van de niet aan VitaliBlij toe te rekenen tekortkoming.


8. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

8.1 Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die VitaliBlij bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij VitaliBlij of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de opdrachtgever.
8.2 De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VitaliBlij is het de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.
8.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
8.4 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever VitaliBlij voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-rechthebbenden.
8.5 VitaliBlij is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.


9. Klachten

9.1 Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 60 dagen – nadat hij het gebrek in de prestatie van VitaliBlij heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken – schriftelijk en gemotiveerd bij VitaliBlij te worden aangemeld.
9.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.


10. Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en VitaliBlij is Nederlands recht exclusief van toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en VitaliBlij, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslecht door de rechtbank te Breda, onverminderd het recht van VitaliBlij om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.


11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

11.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda
11. 2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met VitaliBlij.